מטי חיפה
דף הבית

תקנון אתר מטי חיפה

תנאים ותקנון

השימוש באתר מ.ט.י - המרכז לטיפוח יזמות חיפה ע"ר הינו מותר אך ורק בכפוף לתנאי השימוש ולתקנון זה.
כל המשתמש באתר מצהיר בזאת, כי קרא את התנאים והתקנון, הבין את האמור בהם והוא פועל על פיהם. על מנת לבצע כניסה ראשונה לאתר, על המשתמש לאשר הסכמתו לתנאי רישיון השימוש (באמצעות סימון התיבה "אני מסכים").
 
יובהר כי שימוש באתר, גם ללא ביצוע אקט של אישור כאמור, ייחשב כהסכמה לתנאי רישיון השימוש. כניסה לאתר ו/או לפורום, ניסיון לכניסה לאתר ו/או לפורום ו/או כל שימוש אחר בו, מכל מין וסוג שהוא, מעידים על הסכמה לתנאי שימוש אלו.
אם אין המשתמש מסכים לתנאי הרישיון יש להימנע מכניסה לאתר ו/או לפורום, ומכל שימוש אחר בו.
 
משתמש שגלש ו/או השתמש באתר זה מצהיר, כי האמור בתקנון האתר הוא שיכריע בכל חילוקי דעות, ככל שיתעוררו, בינו לבין האתר ו/או העמותה. המשתמש מצהיר כי בכל מקרה מסוג זה, לא יהא רשאי להעלות טענה ביחס עם הסכמתו לכל תנאי בתקנון האתר.
 
הגדרות 
"העמותה"- מ.ט.י - המרכז לטיפוח יזמות חיפה - ע"ר.
 
"האתר"- אתר מ.ט.י - המרכז לטיפוח יזמות חיפה - ע"ר המופעל ע"י העמותה ו/או מי מטעמה.
 
"המידע" - כל התכנים ו/או החומרים המוצגים באתר בכל מדיה ובכלל זה, כל טקסט ו/או תמונה ו/או וידאו ו/או גרפיקה ו/או ציור ו/או שרטוט ו/או רישום ו/או לוגו ו/או צילום ו/או אודיו ווידיאו ולרבות אופן עיצובם של הנ"ל, ובכלל זה ומבלי לפגוע בכלליות האמור, מאמרים, חווי דעה, טפסים, מדריכים מקצועיים, פרסומים או כל ריכוז תכנים דיגיטאליים בדרך שיש בה כדי ליצור ייחודיות כלשהי.

"משתמש" ו/או "גולש"- כל אדם ו/או גוף ו/או גורם אשר נכנס לאתר, ועושה שימוש באתר כגולש מזדמן או מכל סוג שהוא.
 
בעלות ותפעול
 
המידע המפורסם באתר הינו בבעלותה הבלעדית ו/או ברישיון שהוענק לעמותה.
כל החומרים המצויים ו/או הניתנים להורדה מהאתר הנם רכושה הבלעדי של העמותה והיא אוסרת על כל העתקה ו/או פרסום ו/או הפצה ו/או פרסום בכל דרך שהיא כל מידע ו/או תמונה ו/או מאמר ו/או עמוד המופיעים באתר ו/או חלק מהם ללא הסכמה מפורשת מראש ובכתב של העמותה.
 
המידע מסופק לשירות ציבור הגולשים הנו לשימוש פרטי בלבד ולא-מסחרי. המשתמש רשאי לצפות, לעיין, לקרוא ו/או להוריד (Download) את התכנים המפורסמים באתר, וזאת לשימוש פרטי בלבד ולא-מסחרי. .  המשתמש מתחייב שלא להרשות שימוש כלשהו, במידע, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, לצד ג' כלשהו.
 
המשתמש מתחייב להשתמש במידע ובשירותי האתר בהתאם לדרישות כל דין ובכפוף להנחיות ולהוראות באתר ובתקנון זה. המשתמש לא יבצע כל שינוי ו/או עריכה ו/או עיבוד למידע והוא מתחייב לשמור בהקפדה על המידע ולנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים לשם מניעת אובדנו ו/או הגעתו לידי אחר.  
 
העמותה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לעשות כל שינוי באתר בכל עת מכל סיבה, בלי כל הודעה מראש ובלא שיהיה בכך כדי להטיל עליה כל אחריות בשל כך.
 
אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לאפשר גישה או הפצה ו/או להעמיד לרשות הציבור, במישרין או בעקיפין, ו/או לעשות כל שימוש מסחרי שהוא בתכני האתר או בחלקים מהותיים ממנו כולל אך לא רק, באמצעות דואר, פקס, דוא"ל או אמצעים אלקטרוניים אחרים. כל הנ"ל אסורים בהחלט, אלא באישור מראש ובכתב של העמותה.
 
המשתמש אינו רשאי ליצור על בסיס האתר ו/או המידע שבו כל אתר אחר. כל שימוש באתר שיהיה בו לפגוע ביכולת לממש את הפוטנציאל המסחרי שבאתר, הוא אסור. אתרים בהם יפורסם תוכן מאתר זה על פי הסכם ו/או הסכמה פרטניים מלבד תקנון זה, מתחייבים לקבל קודם את הסכמת העמותה בכתב בלבד ובכל מקרה יהיו כפופים להוראות תקנון זה.
  
אין להשתמש באתר באופן העלול לשבש ו/או לפגוע באתר. מבלי לגרוע מכלליות האמור: אין להשתמש באתר באמצעות כלים אוטומאטיים ו/או שאילתות אוטומאטיות ואין לשנות ו/או לנסות לשנות, תכנים ו/או יישומים הנכללים באתר.
 
לשם קבלת אישור מראש ובכתב של העמותה לפרסום המידע במקומות אחרים, ניתן לפנות לעמותה –info@mati.co.il        
 
זכויות יוצרים
 
כל זכויות הקניין הרוחני ובכלל זה, הדפים ו/או המדגמים ו/או סימני המסחר ו/או זכויות הפטנטים ו/או הסודות המסחריים ו/או התכנים המצויים ו/או הניתנים להורדה מהאתר ו/או אתרי המידע ו/או עיצוב העמודים ו/או כלי האיחזור באתר וכיוצ"ב הם רכושה הבלעדי של העמותה ולמשתמש לא תהיה כל זכות בהם מכל סוג שהוא ומוסכם שהשימוש במידע שבאתר לצרכיו האישיים בלבד.
 
האתר והמידע המופיע בו מוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינלאומיות וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. התוכן המצוי באתר הוא לשימוש הפרטי והלא מסחרי בלבד של המשתמש ו/או כ שימוש אחר שהותר מפורשות באתר עצמו ו/או בהסכמה מראש ובכתב ע"י העמותה.
 
יכול שחלקים מהמידע ו/או חלק מהתמונות המוצגים באתר הינם בהתאם להסכמים בין העמותה לבין צדדים שלישיים. זכויות היוצרים בתכנים אלה ו/או בתמונות שייכים לצדדים שלישיים, שהתירו לעמותה לעשות בהם שימוש. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, להשתמש או למסור לאחרים את המידע ו/או חלק ממנו ו/או טקסטים ו/או חלקים מהם ו/או תכנים ו/או חלק מהם ו/או התמונות ו/או לעשות בהם כל שימוש מסחרי או לא מסחרי אחר, בלא קבלת הסכמה מפורשת מאת העמותה, מראש ובכתב. 

הגבלת אחריות
 
העמותה והאתר מודיעים בזאת כי יש להתייחס בזהירות ובביקורתיות למידע שמתפרסם באתר. במיוחד נכונים הדברים שעה שמדובר במידע מקצועי, בין משפטי, בין עסקי ובין כלכלי. האתר אינו מתיימר ליתן ייעוץ משפטי ו/או ייעוץ עסקי ואין הייעוץ הניתן במסגרת הפורומים באתר אלא בגדר ייעוץ ראשוני בלבד שאין להסתמך עליו. העמותה לא תישא בכל אחריות לטעויות שיחולו במידע ואין בפרסומו משום המלצה ו/או חוות דעת וכל הסתמכות על המידע הינה באחריות המשתמש בלבד.
 
מודגש בזאת, כי המידע באתר אינו מהווה בשום אופן תחליף לייעוץ בכל תחום שהוא ו/או ייצוג משפטי על ידי עורך דין.
 
כל המידע הנכלל באתר הינו בבחינת מידע כללי בלבד, ואינו בגדר חוות דעת או ייעוץ משפטי מוסמך.
 
על המשתמש לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה משפטית או אחרת המסתמכת על המידע באתר. המחברים ו/או המשפטנים ו/או היועצים ו/או העמותה ו/או המערכת אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים ו/או המשתמשים באתר.
 
בכל עניין משפטי ממליצה העמותה למשתמשים לפנות לייעוץ משפטי מקצועי מעורך דין מוסמך בכל בעיה משפטית לה מבוקש פתרון.
 
האחריות לבדיקת נכונותם ודיוקם של החומרים המופיעים באתר הינה על המשתמש בלבד, המשתמש מצהיר בזאת, כי ידוע לו שלמרות שהעמותה והאתר פועלים במידת האפשר על מנת שהמידע יהיה נכון ומדויק ככל שניתן, ייתכן ויחול ליקוי ו/או טעות ו/או אי דיוק במידע ו/או בדרך העברתו למשתמשים, והעמותה והאתר ו/או מי מטעמם ובכלל זה היועצים ו/או המשפטנים בפורומים ו/או באתר לא אינם אחראים, במפורש או מכללא, לגבי מידע מכל סוג ומין המופיע באתר ו/או בפורום ו/או בחלק מהם ו/או השימוש במידע זה ו/או העברתו לצד ג' ו/או לגבי כל נזק העשוי להיגרם ו/או נגרם עקב פגם או תקלה באתר ו/או בגישה לו.
 
העמותה אינה מביעה עמדה ו/או נותנת חסות או מביעה כל דעה לגבי נכונותם או דיוקם של הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל מידע אחר המוצגים באתר. כל הסתמכות של המשתמש על דעות ו/או מאמרים ו/או הבעות עמדה ו/או ייעוץ ראשוני או כל מידע אחר המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתו ובאחריותו הבלעדיים.
 
השירותים באתר זה מוצעים למשתמש AS-IS שמסכים, כי העמותה לא תישא בכל אחריות כלפיו בכל מקרה ולא תהא אחראית להתאמת השירותים לצרכי המשתמש ו/או למטרותיו.

המשתמש מסכים, כי העמותה, מפעילת האתר ו/או מי מטעמה ייחשבו כעמותה ו/או מפעילה סבירה, על פי ההקשר, בכל מבחן משפטי.
 
המשתמש מצהיר בזה, כי ידוע לו שהעמותה אינה אחראית לכל שימוש שהוא עושה, בין במישרין בין בעקיפין, בשירותים וכי הוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה בשירותים ו/או במידע שבאתר.  
 
הודעת שחרור מאחריות
 
התכנים המועברים למשתמש באמצעות האתר נמסרו בחלקם על ידי ספקים שונים או על ידי משתמשים ועל אחריותם בלבד. העמותה, עובדיה, האתר, המחברים, המשפטנים והיועצים העסקיים המפעילים את האתר או חלק ממנו ו/או מי מטעמם אינם שולטים במקורות המידע ואינם אחראים לתוכנו, שלמותו, מהימנותו או דיוקו. לפיכך, העמותה ו/או מי מטעמה שפורט לעיל ו/או אחר מטעמה לא ישאו בין כל אבדן, נזק או הפסד, ישיר או עקיף, אשר נגרם למשתמש ו/או אחר כתוצאה מהסתמכות על תכנים המסופקים במסגרת אתר זה.
 
השימוש באתר, בתכניו, בפורומים ובאזורים הציבוריים האחרים באתר נעשה על אחריותו הבלעדית של המשתמש.
 
במיוחד, אך לא רק, מצהיר המשתמש כי העמותה האתר, עובדיהם, נושאי המשרה, המנהלים, היועצים והמשפטנים בפורומים השונים וכו', אינם אחראים ולא ישאו באחריות כלשהי בגין עיכובים ו/או שינויים ו/או אי דיוקים ו/או כישלונות ו/או טעויות ו/או וירוסים ו/או הפרעות בתקשורת אינטרנטית מכל סוג שהיא ו/או נזקים ו/או גניבות ו/או חדירות בלתי חוקיות למחשב האישי של המשתמש באמצעות הרשת, כתוצאה מהשימוש באתר ו/או בתכניו ו/או בשירותיו השונים.
 
העמותה ו/או מי מטעמה הינם משוחררים מכל אחריות בנוגע להפסדים ו/או נזקים כספיים ו/או נזקים אישיים גופניים ו/או מוות ו/או הונאה, שינבעו כתוצאה מהשימוש באתר.
 
קישוריות (Hyperlinks) לאתרים מחוץ לאתר העמותה
 
באתר זה קיימים הפניות ו/או קישורים (Hyperlink) אל מקורות מידע או משאבים אחרים המצויים על אתרים אחרים ברשת האינטרנט ומהם. קישורים אלה עשויים להשתנות מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה של העמותה. אם לא נאמר אחרת, קישורים אל אתר אינטרנט זה וממנו לא יתפרשו כהבעת תמיכה או מתן חסות במפורש או במשתמע על ידי העמותה לגבי אותם מקורות אחרים.
 
העמותה אינה אחראית למידע המוצג באתרים המקושרים, תקינות, זמינות ולמהירות פעולתם של הקישורים לאתרים אחרים הנמצאים באתר זה ולא תהא אחראית בגין כל נזק, אבדן או הפסד, מכל סוג שהוא, אשר נגרם מהסתמכות על או שימוש במידע הניתן במסגרתם. כל שימוש במידע באתרים אלה יעשה על אחריותו של המשתמש
 
למשתמש מותר להוסיף קישורים אל אתר זה באתר אינטרנט אחר, לרבות "קישורים עמוקים" (Deep Links) ובלבד שלא ייוצר הרושם כי קיים קשר מכל סוג שהוא בין האתר המקשר לאתר העמותה. בכל מקרה אחר המשתמש נדרש לבקש הסכמה מפורשת מראש ובכתב מהעמותה.
 
העמותה אינה מתחייבת, כי השימוש במידע באתר לא יופרע, יינתן כסדרו, בלא הפסקות, יתקיים בבטחה ללא טעויות או יהיה חסין מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים.  העמותה על שלוחיה וכל מי מטעמה, לא יהיו אחראים בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש במידע ו/או בתוכנו ו/או בגין ביטול ו/או הפסקת השירותים לרבות בגין שיבושים ו/או ליקויים בהעברת המידע בין אם נגרמו במזיד על ידי צד ג' כלשהו ובין אם נגרמו בשל תקלה כלשהי.

פרסומות
 
העמותה אינה אחראית בשום אופן שהוא לפרסומות המופיעות באתר. אין בהופעת פרסומת באתר העמותה כדי להעיד על תמיכה ו/או מתן חסות של העמותה לפרסום ו/או אחריותה ו/או התחייבותה של העמותה על המפרסם, המוצר המפורסם, איכותו, נכונותו ו/או דיוק הפרסום. למען הסר ספק, יובהר כי המפרסם אחראי לתוכני הפרסום שהנו מפרסם באתר ובכלל זה כל יועץ עסקי אחראי לתכנים שהעלה, דיוקם, נכונותם ואיכותם.
 
העמותה שומרת לעצמה את הזכות להוריד כל פרסום שעשוי להיות פוגע ו/או עולה כדי לשון הרע כמשמעותם בדין, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 
שמירה על פרטיות וקישוריות
 
בעת ההרשמה לאתר או לשירותים אחרים (להלן: "השירותים") רשאית העמותה לדרוש מהמשתמש למלא טופס הצטרפות, על פי ההנחיות המופיעות בו. הפרטים שיימסרו על ידי המשתמש ומידע נוסף שיצטבר אודותיו יישמר במאגר המידע של העמותה והיא תעשה בו שימוש בכפוף להוראות כל דין. המשתמש מוסר בזאת רשות לעמותה  לעשות בפרטים כל דבר המותר על פי דין והדורש הסכמתו.
 
לידיעת המשתמש - אין חובה למסור לעמותה פרטים כלשהם, אך יחד עם זאת, קבלת השירותים הנוספים לא תתאפשר ללא מסירת הפרטים המצוינים בטופס ההצטרפות כשדות חובה. 

המשתמש מסכים כי העמותה והאתר רשאים להשתמש בפרטים שנמסרו על ידי המשתמש לצורך דיוור של תכנים ו/או פרסומות, שיפור השירותים המוענקים על ידה, ליצירת הקשר עם המשתמש או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. מידע זה לא יזהה את המשתמש אישית ולא יכלול מידע רגיש כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות. המשתמש מצהיר, כי הוא מסכים בהתאם לתיקון 40 לחוק התקשורת, להיות נמען להודעות פרסומיות שישלחו אליו מהאתר וכי ידוע לו שיוכל בכל עת לפנות באמצעות כתובת המייל המופיעה באתר, לצורך הסרתו מרשימת התפוצה והפסקת משלוח הודעות פרסומיות אליו.
 
באתר מוצגים קישוריות (LINKS) המובילים, באם המשתמש יבחר בכך, לאתרים אחרים, חלקם הינם מפרסמים וחלקם הנם אתרים/ דפים של יועצים עסקיים אחרים וחלקם הינם חברות עסקיות שהעמותה נמצאת עמן בשיתוף פעולה עסקי.
 
העמותה אינה אחראית לתקינות, זמינות ולמהירות פעולתם של הקישורים לאתרים אחרים הנמצאים באתר זה. כל מגע עם גורמים חיצוניים (כולל מפרסמים) הכלולים באתר או השתתפות במבצעי קידום מכירות, כולל האספקה והתשלום תמורת סחורות ושירותים, וכל תנאי, חיוב או מצג הקשורים לעסקים או למבצעים כאלה, מתקיימים אך ורק בין המשתמש לבין המפרסם או הגורם החיצוני. העמותה לא תהיה אחראית ולא תישא בחבות לגבי כל חלק של עסקים או מבצעים כאלה.
 
חלק מהאתרים האלה עשויים להופיע תחת שם ו/או לוגו הכולל גם את הלוגו של העמותה, אך הם לא מופעלים ו/או לא מתוחזקים תחת השגחת העמותה. לכן, אמנת הפרטיות של האתר, אינה חלה ו/או אינה תקפה באתרים שאליהם מובילות הקישוריות. לאתרים אלה אמנת פרטיות משלהם והעמותה והאתר אינם אחראים לשמירה על הפרטים והמידע שהמשתמשים משאירים באתרים אלה.
 
עדכונים ושינויים
 
העמותה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לעשות כל שינוי באתר ו/או בתנאי השימוש ו/או בתקנון בכל עת ומכל סיבה, בלי כל הודעה מראש ובלי כל אחריות מצדה בכל עת שהיא והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי. בשימושכם באתר הינכם מסכימים בזאת להיות כפופים לאמור בתנאי השימוש בכל עת, ועליכם לחזור ולהתעדכן בדבר השינויים שיבוצעו בתנאי השימוש.
 
אחריות ושיפוי
 
המשתמש מצהיר, כי הנו מודע לאיסור המוחלט על כל שימוש באתר ובתכנים לכל מטרה לא חוקית או לכל מטרה האסורה בתנאי שימוש אלה. המשתמש אינו רשאי להשתמש באתר ובתכנים באופן העלול להזיק, לשתק, לגרום עומס יתר או לפגוע באתר, ברשתות תקשורת ובציוד תקשורת כלשהו, או להפריע לשימוש של גורם אחר כלשהו ולהנאה שלו מהאתר.
 
המשתמש מצהיר, כי הוא לא יאסוף, יוריד או יעתיק בדרך כלשהי רשימות של משתמשים ומנויים, או מידע אחר לגבי משתמשים, ולא להשתמש במידע ממין זה או להעבירו לאדם או צד ג' כלשהם.
 
המשתמש מצהיר בזאת ומתחייב לשאת ו/או לשפות את העמותה ו/או האתר בגין כל נזק שיגרם להם ו/או שותפיהם ו/או סוכניהם ו/או עובדיהם ו/או נושאי המשרה ו/או המנהלים ו/או משתמשים אחרים וכו', כולל, אך לא רק, כל אחריות שהיא, תביעה, נזק ו/או הפסד (כולל הוצאות משפטיות), שינבעו כתוצאה משימוש, שימוש בלתי ראוי ו/או מוטעה, הפרעה ו/או כשלון ו/או כל פעולה אסורה על פי חוק המחשבים, התשנ"ה-1995, חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א -1981, ו/או על פי כל דין, שיעשה באתר ו/או באמצעותו, במידע, תכניו ו/או בשירותים בו.
 
העמותה והאתר שומרים לעצמם את הזכות הבלעדית להפסיק באופן מיידי את שימוש המשתמש באתר ו/או שירותיו, בכל עת, וזאת על פי שיקול דעתם הבלעדית של האתר והעמותה, באם הפר המשתמש את תנאי השימוש ו/או אמנת הפרטיות ו/או כל דין, חוק, תקנה ו/או הוראה אחרת ו/או באם יחליטו על פי שיקול דעתם הבלעדי כי המשתמש בצע שימוש בלתי ראוי או בלתי סביר באתר.
  
סמכות שיפוט
 
השימוש באתר ותנאי שימוש אלה כפופים לחוקי מדינת ישראל. כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הנוגעת לתנאי שימוש אלה ו/או לשימוש באתר יהיו בסמכות שיפוט בלעדית של בית המשפט המוסמך בחיפה, ישראל.
 
 
סיום ההתקשרות
 
העמותה תהיה רשאית לחסום לאלתר את השירותים במידה והמשתמש השתמש בשירותים בניגוד לדרישות כל דין ו/או בניגוד להוראות תקנון זה או מכל סיבה סבירה אחרת. זכויות היוצרים בטקסט זה שמורות לעמותה לשירותים ואחזקות בלבד 2008
 
חסימת שירותים על ידי העמותה יכולה להיעשות על ידי אמצעים טכנולוגיים או על ידי משלוח מכתב ו/או דואר אלקטרוני אל המשתמש האוסר עליו להשתמש באתר.
 
המשתמש מתחייב לכבד כל איסור של העמותה לגלוש באתר, ככל שיודע לו על ידה.

למען הסר ספק, יובהר, כי הפסקת ההתקשרות בין הצדדים לא תגרע באיזה מהתחייבויותיו של המשתמש כאמור בתקנון זה לעיל.

תנאים נוספים/ כללי
 
כל הנוסחים המופיעים בתנאי השימוש באתר ו/או באתר מופיעים ומנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. מובהר בזאת כי האמור בלשון זכר מתייחס גם לנקבה וכי האמור בלשון יחיד מתייחס גם לרבים.
 
המשתמש מתחייב לעיין מפעם לפעם בתקנון זה ולהתעדכן בשינויים בו, המשתמש יהא מנוע מטענה, כי לא התעדכן בשינויים בתקנון.
 
המשתמש מצהיר כי רק האמור בתקנון זה, יחייב את הצדדים.
 
 
תקנון פורומים המופעלים באתר
 
העמותה רשאית לאפשר למשתמש להשתתף בפורומים אותם היא רשאית להעלות לאתר, בנושאים שונים, כפי שיקבע לפי שיקול דעתה הבלעדי של העמותה וכפי שתקבע מעת לעת על ידי העמותה (להלן- "הפורומים") ובכלל זה, להוסיף תגובות ו/או הודעות מטעמה וכן לעיין בתגובות ו/או הודעות שנכתבו על ידי משתמשים אחרים (להלן- "ההודעות").
המשתמש מסכים, כי לאור אופי האתר, אין בהכרח ההודעות  מסופקות ו/או נערכות על ידי העמותה וכי הן מוצגות בפורומים כפי שהן (AS IS), מבלי שהעמותה בודקת את מהימנותן, דיוקן ו/או נכונותן והיא לא תישא בכל אחריות לכל אי התאמה, טעות, אי דיוקים או לכל נזק עקיף או ישיר שיגרם כתוצאה מצפייה ו/או שימוש בפורומים ו/או בהודעות.
 
המשתמש מתחייב, כי ההודעות שיתפרסמו על ידו לא יפרו הוראות כל דין ו/או לא יכללו כל חומר הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים ו/או כל חומר פורנוגראפי או בעל אופי מיני בוטה ו/או העלול לפגוע ברגשות הציבור ו/או כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם ו/או כל חומר בלתי חוקי ו/או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מזהה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל ו/או מדינה ריבונית אחרת ו/או כל חומר המפר צווים שיפוטיים או העלול להפר צווים שיפוטיים ו/או העלול לפגוע בביטחון המדינה ו/או מפר את הוראות הצנזורה ו/או כל חומר המהווה לשון הרע או העלול להוות לשון הרע על אדם ו/או פוגע בפרטיותו ו/או כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין ו/או כל חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, או כל דין אחר.

המשתמש מתחייב לפצות ו/או לשפות את העמותה בגין כל הוצאה ו/או נזק ו/או חסרון כיס שיגרמו לה עקב הפרת הוראות תקנון זה ו/או פגיעה בזכויות צד שלישי כלשהו בשל פרסום הודעות על ידו.
 
במקרה של הפרת הוראות התקנון, מסכים המשתמש לפיצוי ללא הוכחת נזק לטובת העמותה, שיהיה הסכום המקסימילי כאמור בחוק העוולות המסחריות ו/או חוק איסור לשון הרע ו/או חוק זכויות יוצרים, ובכל מקרה הסכום הסטוטוטרי הגבוה מבינהם, לפי העניין ובהתאם ליום ההפרה.
 
ידוע למשתמש, כי העמותה רשאית לערוך, לשנות, לתקן או למחוק הודעות ו/או להסיר הודעות בשלמותן ו/או בחלקן ו/או כל חומר ו/או מידע מהפורומים, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט וזאת מבלי לתת על כך הודעה למשתמש ומבלי לגרוע מכל סעד נוסף.

מובהר בזאת, כי העמותה תהיה רשאית לנקוט כנגד משתמש שיפר הוראות אלה בכל האמצעים העומדים לרשותה על פי דין וכן תהיה רשאית להעביר את פרטיו לכל גורם שעלול להיפגע מפרסום ההודעה.

 
העמותה תהיה רשאית להפסיק את פעילותה ו/או פעילות הפורומים ללא כל הודעה מוקדמת ולמשתמש לא תהיה כל טענה כלפי העמותה בעניין זה.


רכישה באתר


אופן הקנייה:
רשאי לקנות באתר כל אדם המחזיק כרטיס אשראי בר תוקף אשר הונפק בישראל או תאגיד רשום בישראל. באתר מוצעים למכירה קורסים וסדנאות.

הצהרת פרטיות:
על מנת להשלים את הקנייה על הלקוח למסור את פרטיו האישיים, שם, מס תעודת זהות, כתובתו, כתובת הדוא"ל ומספר כרטיס האשראי שברשותו, מובהר כי כל הפרטים הנמסרים מועברים אלינו כשהם מוצפנים אנו זקוקים לפרטים אלו כדי להשלים את הליך הקנייה לצורך חיוב כרטיס האשראי אנו מתחייבים שלא להעבירם לצד שלישי, להוציא חברת האשראי .
 
מסגרת הלימודים:
מספר המשתתפים בכל קורס מוגבל, והעדיפות היא למקדימים להירשם.
פתיחת כל קורס מותנית במספר המשתתפים.  מ.ט.י חיפה – המכללה ליזמות מעשית שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים בתוכניות הלימודים ובמערך השיעורים.  הודעה על ביטול קורסים שהתפרסמו לא תיחשב להפרת התחייבות כלשהי של מ.ט.י חיפה – המכללה ליזמות מעשית.  התלמידים הנוגעים בדבר יקבלו הודעה על כך.
 
 
ביטול הרשמה:
הודעה על ביטול הרשמה חייבת להיעשות בכתב ולהימסר למשרדי מ.ט.י. חיפה – המכללה ליזמות מעשית עד 15 ימי עבודה לפני מועד פתיחת הקורס.
על המבטל חלה האחריות לוודא, כי הודעתו על ביטול ההרשמה התקבלה במשרדי מ.ט.י. חיפה – המכללה ליזמות מעשית.
המועד הקובע לגבי ביטול ההרשמה הוא היום בו התקבלה ההודעה בכתב ואושרה על ידי מטי חיפה.
הודעה שהתקבלה בע"פ או בטלפון לא תחשב כקובעת לגבי ביטול ההרשמה.
 
 
להלן פירוט החזרי התשלומים לתלמידים המודיעים על ביטול הרשמה:
 
עיתוי קבלת בקשת הביטול                                                  גובה ההחזר

במהלך 15 ימי עבודה קודם המפגש הראשון                              מלוא התמורה
 (לא כולל שישי/שבת וימי חג וערבי חג) 
 
במהלך פחות מ-15  ימי עבודה קודם המפגש הראשון                    אין החזר כספי
(לא כולל שישי/שבת וימי חג וערבי חג)
 

  • אופני הביטולים נערכים על בסיס העובדה שידוע כי קיום הקורס כרוך בהוצאות גבוהות וקבועות המכוסות על ידי שכר הלימוד.
 
הפסקת לימודים ע"י מ.ט.י. מרכז לטיפוח יזמות חיפה:
מ.ט.י. מרכז לטיפוח יזמות חיפה שומרת לעצמה את הזכות לסיים לימודיו של תלמיד, עקב בעיית אמינות, אי עמידה בתנאי התשלום, ומכול סיבה שהיא הפוגמת בתהליך הלמידה של כלל הקבוצה. בכל שלב.בו הופסקו לימודיו של תלמיד תודיע על כך מ.ט.י. מרכז לטיפוח יזמות חיפה לתלמיד בכתב ויוחזר לו החלק היחסי של תשלום שכ"ל.
 
החזר כספי:

  • ההחזר הכספי יועבר תוך חודש מיום קבלת ההודעה על ביטול ההרשמה / קבלת ההודעה ממ.ט.י. על הפסקת הלימודים
  • החזר לתלמידים ששילמו בכרטיס אשראי, יהיה בניכוי עמלת חברת האשראי בגין סכום העסקה המבוטלת.
  • החזר לתלמידים ששילמו באמצעות צ'קים מעותדים יהיה בניכוי עמלת ביטול בסך 30 ₪  לכל צ'ק.
 
במקרה של ביטול הרשמה עקב אילוץ בלתי צפוי, מיוחד וממושך, שאינו מאפשר השתתפות בקורס / סדנא, יש לפנות מיידית למרכז ההרשמה, בכתב ובצירוף מסמכים רלוונטיים. כל בקשה תיבדק לגופו של עניין, בכפוף להגדרות בנהלי מ.ט.י.  חיפה – המכללה ליזמות מעשית.
 יש לשלוח את הבקשה מיד לאחר שאירע המקרה  שגרם לביטול ההרשמה.