Lån på Minuttet | Kulutusluotto | Kredittkort | Strømleverandører | Innbruddsalarm Pris | Personforsikring | Mobilselskaper 2018 | Hva gjør en Elektriker

תזרים מזומנים

תזרים מזומנים

מאת: גדי שחורי*

 

תזרים המזומנים

מציג את זרימת / תנועת כל המזומנים בעסק במזומנים , תקבולים ותשלומים בתקופה מסוימת.  התקבולים והתשלומים, כוללים מע”מ, כפי שמבוצעים במועדם וללא קשר למועד ביצוע העסקה ו/או העברת המוצרים.

ניתן להכין תזרים מזומנים בגין תקופה שהסתיימה או להכין תחזית בגין תקופה עתידית

המזומנים הם הכוח המפעיל את העסק, ובלעדיהם לא תתאפשר פעילות עסקית, ולכן החשיבות הרבה לתכנן ולחזות את תזרים המזומנים הדרוש לעסק להמשך פעילותו התקינה

ניהול תזרים מזומנים הוא אחד המפתחות החשובים ביותר להצלחה או כשלון עסק.

עלול להיות מצב שבו דו”ח רווח והפסד יראה רווח ( חשבונאי) אך העסק ייסגר משום שהוא חדל פרעון ( תזרימי)

 

תחזית תזרים המזומנים

תחזית תזרים מזומנים דרושה לעסק כדי לדעת מראש באיזה נקודות זמן (ולמשך כמה זמן ) העסק צפוי למחסור במזומנים ובאיזה לעודף מזומנים

תחזית תזרים המזומנים מאפשרת :

-למנוע תקלות

-לקבוע סדרי עדיפויות במימון

-לסייע בקבלת החלטות הקשורות למימון לטווח קצר

-לגייס בעוד מועד כסף חסר, או לנצל עודפי מזומנים

 

זרימת מזומנים

זרימת מזומנים לעסק נובעת מ :

-פעילות עסקית שוטפת (גבייה בגין מכירות )

קבלת מימון חיצוני (הלוואות מבנקים וגופים אחרים)

-השקעת הון עצמי ע”י בעלים או בעלי מניות

זרימת מזומנים מהעסק נובעת מ :

-פעילות עסקית שוטפת (תשלומים לעובדים, ספקים ,  מוסדות)

-החזרת מימון חיצוני (פירעון הלוואות )

-חלוקת רווחים לבעלים

 

שלבי בניית תזרים מזומנים לתקופה ( יומי, שבועי, חדשי – לפי הצורך)

יתרת פתיחה ( בקופה ובבנק)

הוספת כל התקבולים המתוכננים מפעילות שוטפת לפי עיתויים

הוספת כל התשלומים המתוכננים מפעילות שוטפת לפי עיתויים

הוספת כל התקבולים/תשלומים בגין מימון חיצוני לפי עיתויים

יתרת סגירה

 

תזרים מזומנים:

תקבולים

שקים דחויים מלקוחות ( בקופה ובבנק)

תשלום בכרטיסי אשראי

יתרת חובות פתוחים לקוחות

מכירות חודש שוטף ותנאי תשלום

הלוואות לקבל

 

תשלומים

שקים דחויים לספקים

הוראות קבע בבנק

תשלום שכר נטו

ניכוי שכר למוסדות

סוציאליות שכר

מע”מ

מקדמות מס הכנסה

פירעון הלוואות

תשלומי ריבית

תשלומי הנהלה וכלליות

יתרת חובות פתוחים לספקים

 

דוגמה – טבלת תזרים מזומנים

 

שחר בע”מ-דוגמה  תחזית תזרים מזומנים- רבעון 4- 2003

 

תקבולים / חודש 9          10        11        12        סה”כ

יתרת מסגרת (מסגרת 200)         30        19        0          -32       -65

שקים בבנק        120                                         120

שקים בקופה      30        20        15        10        75

לקוחות  350      500      480      480      1810

הלוואות                                                0

הון בעלים                                                         0

סה”כ תקבולים   500      520      495      490      2,005

תשלומים

ספקים בארץ שוטף          180      210      200      200      790

שכר נטו 180      180      180      180      720

ניכויי שכר(מס,ביטוח לאומי)         32        32        32        32        128

מע”מ לתשלום    12        12        12        12        48

שכירות 26        26        26        26        104

ויזה      5          5          5          5          20

מיסי עיריה         2          2          2          2          8

פרעון הלואות בבנק         16        16        16        16        64

הוצאות מימון                                                    0

סוציליות שכר     28        28        28        28        112

שקים לפרעון      30        28        26        22        106

בלתי צפוי מראש                                                0

סה”כ תשלומים   511      539      527      523      2,100

סה”כ עודף(גרעון)           -11       -19       -32       -33       -95

 

*גד שחורי – יעוץ עסקי כלכלי בע”מ

 

כל הכתוב לעיל הינו בגדר מידע בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי

מעוניינים בייעוץ אישי לגבי העסק שלכם? חייגו עכשיו: 1-800-33-44-77

אני מאשר כי קראתי והבנתי את תנאי השימוש באתר ממ.ט.י. חיפה.אני מאשר/ת קבלת דיוור אלקטרוני והודעות שיווקיות למייל מעת לעת ממ.ט.י. חיפה.